Dokumenty vlády - 2003-03-31

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-03-31
     Záznam z jednání
     Usnesení č.306k návrhu zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
     Usnesení č.307k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.308k návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
     Usnesení č.309k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.310k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
     Usnesení č.311o nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
     Usnesení č.312 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 241)
     Usnesení č.313k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2002
     Usnesení č.314o převodu peněžních prostředků z Fondu národního majetku České republiky do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2003
     Usnesení č.315 + Pk dokumentaci programu Ministerstva spravedlnosti 236 110 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice
     Usnesení č.316o úpravě ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2003, rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury
     Usnesení č.317o Postupu při sestavování komise pro posouzení a hodnocení nabídek
     Usnesení č.318k návrhu na sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
     Usnesení č.319k návrhu na uskutečnění návštěvy předsedy vlády a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí při příležitosti podpisu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii a zasedání Evropské konference ve dnech 16. a 17. dubna 2003 v Athénách
     Usnesení č.320k uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 3. a 4. dubna 2003
     Usnesení č.321k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Ruské federaci ve dnech 24. a 25. dubna 2003
     Usnesení č.322k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky pana Wolfganga Schüssela v České republice dne 2. dubna 2003
     Usnesení č.323k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
     Usnesení č.324k výsledkům pokračujících jednání mezi Českou republikou a společností Housing Construction (CZ), a.s., ve věci projektu dálnice D47
     Usnesení č.325o změně usnesení vlády z 3. března 2003 č. 207, o nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
     Usnesení č.326k Informaci shrnující průběh a výsledek mezinárodního arbitrážního sporu CME Czech Republic B.V. vs. Česká republika
     Usnesení č.327k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47