Dokumenty vlády - 1994-08-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-08-10
     Záznam z jednání
     Usnesení č.428 + Po hlavních zásadách státní telekomunikační politiky
     Usnesení č.429 + Pk zásadám zákona, kterými se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, předloženými skupinou poslanců (tisk č. 1082)
     Usnesení č.430 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (tisk č. 1083)
     Usnesení č.431 + Pk poslaneckému návrhu zákona o změně názvu vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách (tisk č. 1084)
     Usnesení č.432o dalším postupu při organizačním zabezpečování výplaty dávek státní sociální podpory
     Usnesení č.433ke zprávě o početních stavech Vězeňské služby České republiky a o určení početního stavu Vězeňské služby České republiky
     Usnesení č.434o změně výše finančních prostředků uvolněných pro integraci osob s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky v roce 1994
     Usnesení č.435k řešení struktury činnosti a působnosti vojenských a civilních útvarů působících při zabezpečení obrany a ochrany obyvatelstva a hospodářského zajištění pro případ válečného konfliktu
     Usnesení č.436k finančnímu zabezpečení identifikace a převodu majetku státu na území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá
     Usnesení č.437o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 50)
     Usnesení č.438o souhlasu s prodejem nemovitostí v majetku České republiky Fondem dětí a mládeže
     Usnesení č.439o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.440k negativnímu vlivu leteckého provozu na obyvatele v okolí vojenských letišť
     Usnesení č.441o doporučení k odvolání a k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky
     Usnesení č.442k návrhu na zabezpečení předkládání návrhů právních norem vztahujících se k celní unii Radě celní unie a doplnění článku 3 Statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie
     Usnesení č.443k návrhu na schválení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic a Dohody mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.444k oficiální návštěvě místopředsedy vlády Vietnamské socialistické republiky Tran Duc Luonga v České republice ve dnech 22. až 24. srpna 1994