Dokumenty vlády - 2001-06-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-06-13
     Záznam z jednání
     Usnesení č.572k návrhu zákona o výzkumu a vývoji a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o výzkumu a vývoji)
     Usnesení č.573k návrhu zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
     Usnesení č.574k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
     Usnesení č.575k návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
     Usnesení č.576k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.577k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.578k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.579k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.580k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.581k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.582 + Pk návrhu zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 934)
     Usnesení č.583 + Pk poslaneckému návrhu zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 936)
     Usnesení č.584 + Pk poslaneckému návrhu zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č.937 )
     Usnesení č.585ke Zprávě vlády k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1493 ze dne 2. března 2001 k Souhrnné zprávě o postupu integrace České republiky do Evropské unie
     Usnesení č.586k návrhu Střednědobé strategie sektoru dopravy, telekomunikací a poštovních služeb
     Usnesení č.587ke Zprávě o postupu dopracování souboru dílčích koncepcí k reformě veřejné správy
     Usnesení č.588o Analytické studii zaměřené na rozdělení kompetencí v oblasti bytové politiky mezi centrální úrovní veřejné správy, kraji a obcemi
     Usnesení č.589 + Pk návrhu Statutu Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj
     Usnesení č.590 + 2Po změnách Statutu Grantové agentury České republiky
     Usnesení č.591k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a k návrhu změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 2001
     Usnesení č.592k řešení finanční situace společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a. s.
     Usnesení č.593k Průběžné zprávě k veřejné zakázce "Zabezpečení služeb komunikační infrastruktury ISVS" a o změně usnesení vlády z 21. března 2001 č. 271, k zabezpečení služeb komunikační infrastruktury, informačních systémů veřejné správy (ISVS)
     Usnesení č.594 + 2Pk Národnímu akčnímu plánu eEurope+ (Česká republika)
     Usnesení č.595ke Zprávě o pokroku dosaženém při naplňování závěrů Společného (ČR-EU) zhodnocení politiky zaměstnanosti České republiky (květen 2001)
     Usnesení č.596k návrhu na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení Evropská unie - Česká republika o stanovení výše finančního příspěvku České republiky k účasti v programech Socrates II a Mládež v letech 2001 až 2006
     Usnesení č.597k návrhu na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé o přijetí podmínek účasti České republiky v programu "Kultura 2000"
     Usnesení č.598k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vnitrozemské plavbě
     Usnesení č.599ke kandidatuře České republiky na předsednictví 57. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
     Usnesení č.600o souhlasu s účastí předsedy vlády na Semináři o budoucím vývoji Evropské unie
     Usnesení č.601o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedkyně vlády a ministryně zahraničí Lucemburska Lydie Wurth - Polferové v České republice
     Usnesení č.602o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Dánského království Poula Nyrupa Rasmussena v České republice
     Usnesení č.603o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Irska Bertie Aherna v České republice
     Usnesení č.604 + Po poskytnutí vojenského materiálu formou daru ozbrojeným silám Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
     Usnesení č.605o jmenování stálých zástupců členů veřejnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva
     Usnesení č.606k návrhu na jmenování přednosty Okresního úřadu Kutná Hora
     Usnesení č.607o postupu při výběru strategického partnera pro společnosti UNIPETROL, a. s. a NOVÁ HUŤ, a. s.
     Usnesení č.608o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve veřejné obchodní soutěži na provozování tepelného hospodářství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2
     Usnesení č.609o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku - pořízení mechanizace z úvěru EIB pro údržbu silnic I. tř. zejména s mezinárodním významem
     Usnesení č.610k návrhu zákona o poskytování záloh některým osobám nasazeným na nucené práce nebo postiženým jiným nacionálněsocialistickým bezprávím v letech druhé světové války