Dokumenty vlády - 2002-02-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-02-20
     Záznam z jednání
     Usnesení č.153k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.154k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2003 a 2004
     Usnesení č.155k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti Jaderné elektrárny Temelín
     Usnesení č.156k návrhu realizace závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření
     Usnesení č.157o nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
     Usnesení č.158o nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
     Usnesení č.159o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
     Usnesení č.160o nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací
     Usnesení č.161o nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
     Usnesení č.162k návrhu věcného záměru zákona o správním trestání
     Usnesení č.163k návrhu věcného záměru zákona o inspekci práce
     Usnesení č.164k návrhu věcného záměru zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb
     Usnesení č.165k návrhu věcného záměru zákona o veřejné auditu
     Usnesení č.166 + Pk poslaneckému návrhu zákona o Státním fondu rozvoje lesního hospodářství České republiky (sněmovní tisk č. 1235)
     Usnesení č.167ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za IV. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.168ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. ledna 2002
     Usnesení č.169ke Koncepci sociální práce v oblasti předcházení a potírání extremismu
     Usnesení č.170ke Zprávě o možnostech opatření k odstranění diskriminace
     Usnesení č.171ke Koncepci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě
     Usnesení č.172o stanovení výše příspěvku obcím k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením pro rok 2002
     Usnesení č.173k Informaci o možnostech právní úpravy registru geografických informací
     Usnesení č.174 + Pk postupu před udělováním výjimek z ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.175k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády
     Usnesení č.176k Informaci ministra životního prostředí o projednávání poslaneckého návrhu na vydání zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Šumava
     Usnesení č.177ke Zprávě o vnitrostátním zajištění plnění mezinárodních smluv sjednaných před účinností ústavního zákona č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.178 + Pke Zprávě o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost za 4. čtvrtletí 2001 ( příprava na využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie)
     Usnesení č.179k návrhu na sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem
     Usnesení č.180k návrhu změny Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem v návaznosti na rozšíření mandátu Evropského policejního úřadu
     Usnesení č.181k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
     Usnesení č.182o změně usnesení vlády z 5. září 2001 č. 881, o obeslání Zvláštního zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů o dětech
     Usnesení č.183o členství České republiky v Mezinárodním institutu správních věd (IIAS)
     Usnesení č.184ke Zprávě o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 30. listopadu 2001
     Usnesení č.185o změně usnesení vlády z 10. ledna 2001 č. 51, o Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací
     Usnesení č.186 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 189)
     Usnesení č.187k návrhu na změnu ve složení výboru Státního fondu rozvoje bydlení
     Usnesení č.188 + Pk návrhu vyjádření vlády k návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení části nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
     Usnesení č.189o změně usnesení vlády z 16. ledna 2002 č. 50, ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje
     Usnesení č.190o změnách usnesení vlády ze 7. listopadu 2001 č. 1166, o výběru poradce k nalezení strategického investora pro budoucí integrovaný Český ocelářský podnik a usnesení vlády ze 14. listopadu 2001 č. 1205, k návrhu jmenovitého složení komise pro vyhodnocení nabídek na strategického investora pro budoucí Český ocelářský podnik
     Usnesení č.191k návrhu na obeslání jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Slovenské republiky a Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
     Usnesení č.192k návrhu na vyslovení souhlasu s přeletem letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky za účelem výcviku
     Usnesení č.193o změně usnesení vlády z 22. srpna 2001 č. 822, ke státní návštěvě prezidenta republiky Václava Havla v Italské republice a v Republice Malta a k oficiálnímu setkání s Velmistrem Suverénního řádu maltézských rytířů
     Usnesení č.194o změně usnesení vlády z 3. října 2001 č. 1007, o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Ruské federace M. M. Kasjanova v České republice
     Usnesení č.197k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt ohledně statusu českých ozbrojených sil na území Státu Kuvajt