Dokumenty vlády - 2002-11-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-11-18
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1144k návrhu věcného záměru zákona o Fondu vnitrozemské plavby
     Usnesení č.1145o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
     Usnesení č.1146 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 96)
     Usnesení č.1147 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 97)
     Usnesení č.1148 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 98)
     Usnesení č.1149k návrhu Podpůrných programů zemědělství pro rok 2003, poskytovaných podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
     Usnesení č.1150o navýšení finančních prostředků rozpočtu výdajů rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy a spojů
     Usnesení č.1151o opatřeních souvisejících s přijetím zákona o soudním řízení správním
     Usnesení č.1152ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolní úřadu z kontrolní akce č. 00/26 Finanční prostředky vynaložené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky na investice
     Usnesení č.1153ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/24 Prostředky poskytnuté ze zahraničí a ze státního rozpočtu na vzdělávací programy Evropské unie
     Usnesení č.1154ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/28 Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci programů rozvoje severozápadních Čech a ostravského regionu
     Usnesení č.1155ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/36 Prostředky státního rozpočtu určené na podporu výstavby a technické obnovy domů s pečovatelskou službou
     Usnesení č.1156k Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden až červen 2002
     Usnesení č.1157o obeslání 6. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a 14. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu
     Usnesení č.1158o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku Rekonstrukce Městského stadionu Liberec
     Usnesení č.1159o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele díla Rekonstrukce ulice Českomoravská v Praze 9
     Usnesení č.1160ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů veřejné obchodní soutěže na zhotovení stavby Ústí nad Labem - Žižkova II.C
     Usnesení č.1161k návrhu na schválení úvěrových smluv mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
     Usnesení č.1162k návrhu na přijetí Mezinárodního kodexu nešíření balistických raket a o obeslání jeho úvodní konference
     Usnesení č.1163o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v obchodní veřejné soutěži na realizaci investiční akce Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - dostavba
     Usnesení č.1164k Informaci o právních aspektech souvisejících s nákupem nebo pronájmem nadzvukových letounů
     Usnesení č.1165o možnosti prodloužení řešení výzkumných záměrů
     Usnesení č.1166o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1167o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1168o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1169o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1170k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO