Dokumenty vlády - 2003-11-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-11-26
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1187k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
     Usnesení č.1188o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
     Usnesení č.1189 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 515/2002 Sb. (sněmovní tisk č. 485)
     Usnesení č.1190 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 484)
     Usnesení č.1191k Bilanční zprávě o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001 až 2004
     Usnesení č.1192k návrhu na přístup ke změnám a dodatkům Úmluvy o Mezinárodní námořní organizaci
     Usnesení č.1193 + Po obeslání 28. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce
     Usnesení č.1194k uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Švédském království ve dnech 1. až 3. prosince 2003
     Usnesení č.1195o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o vybranou veřejnou zakázku
     Usnesení č.1196o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.1197k řešení kritické situace v provádění sociálního pojištění Českou správou sociálního zabezpečení v souvislosti se změnami právní úpravy v rámci realizace reformy veřejných financí
     Usnesení č.1198o zajištění finančních prostředků v roce 2003 na úhradu zdravotní péče podle § 88 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
     Usnesení č.1199k návrhu na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na 6. řádné konferenci Euro-středomořského partnerství ve dnech 2. a 3. prosince 2003 v Italské republice v Neapoli
     Usnesení č.1200o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.1201k řešení návratných finančních výpomocí - půjček poskytovaných Ministerstvem zemědělství
     Usnesení č.1202o projektu Administrativní zajištění studijního pobytu iráckých juniorních diplomatů a vysokoškolského a postgraduálního studia iráckých studentů v České republice
     Usnesení č.1203o návrhu na propůjčení hodnosti brigádního generála
     Usnesení č.1204 + Po obeslání 9. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
     Usnesení č.1205 + Po Přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry
     Usnesení č.1206o doporučení k odvolání z funkce vedoucí zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně České republiky