Dokumenty vlády - 2007-01-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-01-03
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1DOC73kBk návrhu regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-2013
 Usnesení č.2DOC70kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 106)
 Příloha č.1DOC84kBPříloha č.1 k usnesení č.2
 Usnesení č.3DOC76kBk Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii za období leden 2005 - září 2006
 Příloha č.1DOC47kBPříloha č.1 k usnesení č.3
 Usnesení č.4DOC75kBke Zprávě o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením
 Usnesení č.5DOC71kBk Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005
 Usnesení č.6DOC74kBke Zprávě o splnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007
 Usnesení č.7DOC68kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/06 Finanční prostředky státního rozpočtu určené na útlum hornictví
 Usnesení č.8DOC72kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu
 Usnesení č.9DOC70kBk Informaci z kontrolní akce č. 06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad
 Usnesení č.10DOC70kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury
 Usnesení č.11DOC71kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven
 Usnesení č.12DOC70kBk návrhu na vyslovení souhlasu vlády s udělením výjimky Starokatolické církvi v České republice Ministerstvem kultury podle ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
 Usnesení č.13DOC71kBk účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji
 Usnesení č.14DOC86kBo změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, v platném znění, a dalších majetkových změnách
 Příloha č.1DOC35kBPříloha č.1 k usnesení č.14
 Příloha č.2DOC25kBPříloha č.2 k usnesení č.14
 Usnesení č.15DOC70kBk Informaci o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky
 Usnesení č.16DOC73kBke Konečné zprávě o výsledcích Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-04/06) o rádiových kmitočtech pro šíření zemského digitálního vysílání
 Usnesení č.17DOC71kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Republice Slovinsko dne 4. a 5. ledna 2007
 Usnesení č.18DOC71kBk bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků (19. celek)
 Příloha č.1PDF839kBPříloha č.1 k usnesení č.18
 Usnesení č.19DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.20DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Chráněné krajinné oblasti Blanský les a Národní přírodní rezervace Boubínský prales v Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.21DOC69kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.22DOC70kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.23DOC69kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.24DOC70kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.25DOC72kBk návrhu principů a harmonogramu ekologické daňové reformy
 Usnesení č.26DOC71kBk návrhu Národního programu environmentálního značení
 Usnesení č.27DOC79kBke způsobu personálního a finančního zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie včetně vymezení jejich kompetencí
 Příloha č.1DOC56kBPříloha č.1 k usnesení č.27
 Usnesení č.28DOC70kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/12 Finanční prostředky státního rozpočtu určené na programy podpory regionálního rozvoje
 Usnesení č.29DOC74kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 Usnesení č.30DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.31DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.32DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.33DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.34DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.35DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.36DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.37DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.38DOC70kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 11. až 13. ledna 2007