Dokumenty vlády - 2007-08-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-08-29
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.976DOC98kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
 Usnesení č.977DOC56kBk návrhu zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
 Usnesení č.978DOC59kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.979DOC57kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.980DOC55kBo nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
 Usnesení č.981DOC57kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 Usnesení č.982DOC56kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 266)
 Příloha č.1DOC39kBPříloha č.1 k usnesení č.982
 Usnesení č.983DOC56kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/26 Finanční prostředky určené na realizaci Společné zemědělské politiky
 Usnesení č.984DOC54kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/32 Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitra
 Usnesení č.985DOC56kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/29 Finanční prostředky státního rozpočtu vynaložené v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 Usnesení č.986DOC57kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/28 Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správy
 Usnesení č.987DOC56kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/37 Hospodaření státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky s majetkem státu
 Usnesení č.988DOC54kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/30 Finanční prostředky určené na programy přeshraniční spolupráce
 Usnesení č.989DOC57kBk návrhu na přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
 Usnesení č.990DOC57kBk návrhu na potvrzení sukcese České republiky a Bosny a Herzegoviny do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie
 Usnesení č.991DOC62kBo obeslání 19. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 Příloha č.1DOC32kBPříloha č.1 k usnesení č.991
 Usnesení č.992DOC56kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyen Tan Dunga v České republice ve dnech 12. a 13. září 2007
 Usnesení č.993DOC55kBk žádosti o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.994DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.995DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.996DOC58kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava, Národního parku Podyjí, Národní přírodní rezervace Karlštejn a Národní přírodní rezervace Křivé jezero
 Usnesení č.997DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.998DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.999DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1000DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.1001DOC54kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.1002DOC57kBo Aktualizované strategii přistoupení České republiky k eurozóně
 Usnesení č.1004DOC58kBk návrhu na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
 Usnesení č.1005DOC56kBk realizaci projektu PHARE CZ 03.03.03 Posilování institucionální a administrativní kapacity ve fytosanitární oblasti