Dokumenty vlády - 2012-05-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-05-02
     Program jednáníDOC81kB
     Dodatek č.1DOC32kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.310PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.311PDF29kBDOCZákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.312PDF28kBDOCPodnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012
 Usnesení č.313PDF30kBDOCMetodika výběru zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007-2013 v programovém období 2014+
 Usnesení č.314PDF26kBDOCŽádost kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství o souhlas se změnou termínu splátek půjčky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na řešení financování opatření Programu rozvoje venkova v letech 2010 až 2013 od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
 Usnesení č.315PDF26kBDOCZpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2010)
 Usnesení č.316PDF27kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstvo kultury na rok 2012 podle § 24 odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 Usnesení č.317PDF19kBDOCUkončení členství České republiky v Americké organizaci daňových správ (CIAT)
 Usnesení č.318PDF29kBDOCZměna výše příspěvku České republiky do civilního rozpočtu, vojenského rozpočtu a programu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
 Usnesení č.319PDF29kBDOCNávrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
 Usnesení č.320PDF28kBDOCZpráva o uskutečněné pracovní cestě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Tuniska na konferenci skupiny Přátel syrského lidu ve dnech 24.-25.února 2012
 Usnesení č.321PDF27kBDOCZpráva o oficiální návštěvě prezidenta Libanonské republiky Michela Sleimana v ČR ve dnech 29.2.-2.3.2012
 Usnesení č.322PDF27kBDOCZpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského království Násira Džúdeho v ČR ve dnech 12.3. až 14.3. 2012
 Usnesení č.323PDF28kBDOCZpráva o pracovní návštěvě kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové v České republice dne 3. dubna 2012
 Usnesení č.324PDF20kBDOCZáměr centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u SF/FS, EFF
 Usnesení č.325PDF20kBDOCPotenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020
 Usnesení č.326PDF19kBDOCVolba členů a předsedy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu