Dokumenty vlády - 2012-08-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-08-22
     Program jednáníDOC130kB
     Dodatek č.1DOC33kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.602PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.603PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.604PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.605PDF27kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
 Usnesení č.606PDF27kBDOCNávrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 Usnesení č.607PDF19kBDOCNávrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
 Usnesení č.608PDF27kBDOCNávrh poslanců Borise Šťastného, Stanislava Polčáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 757)
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 608
 Usnesení č.609PDF26kBDOCNávrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové, Milady Halíkové, Dany Filipy, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně, Jany Suché, Zděňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 756)
    Příloha č.1PDF30kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 609
 Usnesení č.610PDF22kBDOCNávrhy ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2014 - 2020
 Usnesení č.611PDF27kBDOCZpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2012
    Příloha č.1PDF35kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 611
    Příloha č.2PDF38kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 611
 Usnesení č.612PDF26kBDOCInformace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2012
 Usnesení č.613PDF25kBDOCZávěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysílání
 Usnesení č.614PDF17kBDOCNávrh na změnu složení výboru Státního fondu rozvoje bydlení
 Usnesení č.615PDF30kBDOCNávrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 Usnesení č.616PDF28kBDOCNávrh na obeslání 11. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
    Příloha č.1PDF24kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 616
 Usnesení č.617PDF27kBDOCZpráva o státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Malajsii a Indonéské republice ve dnech 3.-10. července 2012
 Usnesení č.618PDF27kBDOCZpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 27. – 30. července 2012
 Usnesení č.619PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Polské republiky Radoslawa Sikorského v České republice ve dnech 4.-5. července 2012
 Usnesení č.620PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Lotyšské republiky Valdise Dombrovskise v České republice ve dnech 24. – 25. července 2012