Dokumenty vlády - 2012-08-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-08-29
     Program jednáníDOC119kB
     Dodatek č.1DOC30kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.621PDF20kBDOCNávrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích
 Usnesení č.622PDF18kBDOCNávrh nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
 Usnesení č.623PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády o stanovení Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
 Usnesení č.624PDF26kBDOCSenátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 760)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 624
 Usnesení č.625PDF27kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 758)
    Příloha č.1PDF36kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 625
 Usnesení č.626PDF26kBDOCSenátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 759)
    Příloha č.1PDF33kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 626
 Usnesení č.627PDF26kBDOCVyhodnocení Programu podpory filmového průmyslu za rok 2011
 Usnesení č.628PDF30kBDOCEvaluace postupu orgánů veřejné správy při řešení eskalace napětí ve Šluknovském výběžku v období od června do listopadu roku 2011
 Usnesení č.629PDF19kBDOCVyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace
 Usnesení č.630PDF34kBDOCNávrh nového Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a návrh na odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
    Příloha č.1PDF59kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 630
 Usnesení č.631PDF31kBDOCPísemná informace o krocích učiněných při realizaci doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen týkajících se domácího a sexuálního násilí (doporučení č. 23) a sterilizací provedených v rozporu s právem (doporučení č. 35)
 Usnesení č.632PDF20kBDOCNávrh provádění článku 7 odstavců 4, 7 a 8 Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS), týkajícího se vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a analýzy bezpečnostních rizik
 Usnesení č.633PDF28kBDOCNárodní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014
 Usnesení č.634PDF31kBDOCZáměr zefektivnění výkonu státní statistické služby
 Usnesení č.635PDF26kBDOCOptimalizace provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu - další postup v realizaci usnesení vlády ze dne 11. května 2011 č. 343, o optimalizaci provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
 Usnesení č.636PDF19kBDOCProdej vybraných cenných papírů, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
    Příloha č.1PDF55kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 636
    Příloha č.2PDF33kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 636
 Usnesení č.637PDF19kBDOCBezúplatný převod nemovitého majetku státu – pozemku p.č. 5 v katastrálním území Velká Víska, obec Hořovice, s nímž má právo hospodařit podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p., do vlastnictví územně samosprávného celku – města Hořovice
 Usnesení č.638PDF21kBDOCPoskytnutí peněžního daru České republiky vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů v letech 2014 – 2017 a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil v letech 2015 – 2017
 Usnesení č.639PDF24kBDOCZpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011
 Usnesení č.640PDF24kBDOCJmenování předsedy Vrchního soudu v Olomouci
 Usnesení č.641PDF18kBDOCNávrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky z Úřadu vlády České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
    Příloha č.1PDF22kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 641
 Usnesení č.642PDF27kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu
 Usnesení č.643PDF31kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení, Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob
    Příloha č.1PDF111kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 643
 Usnesení č.644PDF19kBDOCŽádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky