Dokumenty vlády - 2012-11-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-11-14
     Program jednáníDOC125kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.819PDF26kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.820PDF27kBDOCNávrh změn Legislativních pravidel vlády
    Příloha č.1PDF117kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 820
 Usnesení č.821PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky“
 Usnesení č.822PDF26kBDOCStanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 11/19 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007 - 2013 na stabilizaci a rozvoj měst"
 Usnesení č.823PDF26kBDOCStanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/20 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007-2013 na rozvoj měst"
 Usnesení č.824PDF24kBDOCStanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/18 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007-2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí"
 Usnesení č.825PDF25kBDOCStanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/29 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011"
 Usnesení č.826PDF25kBDOCMateriál pro schůzi vlády o Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/25 „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy“ a stanovisko Ministerstva zdravotnictví k tomuto kontrolnímu závěru
 Usnesení č.827PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/34 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev“
 Usnesení č.828PDF25kBDOCKontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republiky
 Usnesení č.829PDF25kBDOCStanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/38 "Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek"
 Usnesení č.830PDF28kBDOCZpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2012
    Příloha č.1PDF22kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 830
    Příloha č.2PDF26kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 830
 Usnesení č.831PDF30kBDOCZpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011, Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2011 a Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2011
 Usnesení č.832PDF25kBDOCPodnět Rady vlády ČR pro lidská práva k právní úpravě problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNA
    Příloha č.1PDF23kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 832
 Usnesení č.833PDF29kBDOCInformace k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujících
 Usnesení č.834PDF31kBDOCNávrh způsobu určování účasti ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury, výše a způsobu úhrady stávajících a nových závazků vůči Evropské kosmické agentuře od roku 2013 a mandátu pro jednání na Radě Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, která se uskuteční v italské Casertě ve dnech 20. a 21. listopadu 2012
    Příloha č.1PDF34kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 834
 Usnesení č.835PDF17kBDOCStátní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013
 Usnesení č.836PDF26kBDOCZpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a návrh systemizace příslušníků a početních stavů občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2013
 Usnesení č.837PDF25kBDOCZáměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020
 Usnesení č.838PDF20kBDOCNávrh na bezúplatný převod administrativního objektu Horní náměstí č.p. 103 Opava-Město a bezúplatné nabytí administrativního objektu Krnovská č.p 2861 Opava-Předměstí
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 838
 Usnesení č.839PDF24kBDOCInformace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 2012
 Usnesení č.840PDF24kBDOCAnalýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem
 Usnesení č.841PDF17kBDOCNávrh na převod podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu (MMF) z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízko příjmové země
 Usnesení č.842PDF26kBDOCNominace náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Svazu měst a obcí ČR
 Usnesení č.843PDF24kBDOCNávrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany
 Usnesení č.844PDF28kBDOCNávrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (28. – 30. listopadu 2012, Řím, Itálie)
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 844
 Usnesení č.845PDF19kBDOCNávrh na vyslání delegace České republiky vedené prvním náměstkem ministra zahraničních věcí v zastoupení místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na formální zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 6. – 7. prosince 2012 v Dublinu
 Usnesení č.846PDF25kBDOCŽádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu 2012 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Usnesení č.847PDF30kBDOCOdvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven