Dokumenty vlády - 2002-01-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-01-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1k návrhu zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči a o změně některých dalších zákonů (památkový zákon)
     Usnesení č.10o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
     Usnesení č.11 + Pk poslaneckému návrhu zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1195)
     Usnesení č.12 + Pk poslaneckému návrhu zákona o družstvu (sněmovní tisk č. 1196)
     Usnesení č.13 + Pk poslaneckému návrhu zákona o určení části výnosů daně z příjmu fyzických osob pro dobročinné účely (zákon o asignacích) (sněmovní tisk č. 1194)
     Usnesení č.14 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1197)
     Usnesení č.15 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1193)
     Usnesení č.16 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu (sněmovní tisk č. 1189)
     Usnesení č.17 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2001 Sb., o geologických pracích (sněmovní tisk č. 1188)
     Usnesení č.18ke Střednědobé koncepci sociálního a ekonomického rozvoje
     Usnesení č.19ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2002 - 2007
     Usnesení č.2k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
     Usnesení č.20k Zelené knize o elektronickém obchodu
     Usnesení č.21k návrhu Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy
     Usnesení č.22 + Pke zhodnocení zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002 a k návrhu zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2002
     Usnesení č.23o zabezpečení integrace azylantů v roce 2002
     Usnesení č.24ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z Návrhu na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky
     Usnesení č.25k návrhu na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
     Usnesení č.26k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.27k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus
     Usnesení č.28k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta
     Usnesení č.29o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Svazové republice Jugoslávii
     Usnesení č.3k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.30o souhlasu s uskutečněním návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Ruské federaci
     Usnesení č.31k úhradě příspěvků České republiky vyplývajících z jejího členství v mezinárodních organizacích Západoevropská skupina pro vyzbrojování a Západoevropská organizace pro vyzbrojování
     Usnesení č.32ke Zhodnocení účinnosti rozpočtové legislativy v oblasti střednědobého výhledu a případné náměty na její zpřesnění
     Usnesení č.33ke Zprávě o postupu prací na budoucím využití správních a reprezentačních budov v majetku státu, spravovaných dosud okresními úřady po dni 31. prosince 2002
     Usnesení č.34k žádostem obcí o stanovení městem
     Usnesení č.35k návrhu na změnu Statutu Ústředního krizového štábu
     Usnesení č.36 + Pk Informaci o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí a k návrhu Statutu Rady pro zdraví a životní prostředí
     Usnesení č.37k odvolání zástupců České republiky z Rady Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Rady Mezinárodní investiční banky
     Usnesení č.38k návrhu na jmenování rektora Akademie múzických umění v Praze a rektora Univerzity Hradec Králové
     Usnesení č.39o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku vybrané stavby veřejné vysoké školy Vysoké učení technické v Brně
     Usnesení č.4k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2000 Sb.
     Usnesení č.40o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu hovězího masa vyrobeného z jatečných krav a z jatečných jalovic
     Usnesení č.41k návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
     Usnesení č.42k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.43k návrhu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.44o majetkové účasti státu na podnikání společnosti ČEZ, a. s., a regionálních elektroenergetických distribučních společností Středočeská energetická a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., Západo- česká energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s., Severomoravská energetika, a.s., Pražská energetika, a.s. a Jihočeská energetika, a.s.
     Usnesení č.45o změně usnesení vlády z 19. prosince 2001 č. 1344, k návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu - Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi (329 060)
     Usnesení č.48o konání cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2002
     Usnesení č.49k přípravě stanoviska k posouzení vlivů 78 změn stavby Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí
     Usnesení č.5k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.6o vyjmutí Budějovického Budvaru, n. p. České Budějovice z privatizace
     Usnesení č.7k návrhu věcného záměru zákona o zjišťování chemických ekologických zátěží v podzemní vodě, zemině, horninách a stavbách a způsobu provedení nápravného opatření (zákon o ekologických zátěžích)
     Usnesení č.8k návrhu věcného záměru zákona o odpírání výkonu vojenské služby
     Usnesení č.9o nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení