Dokumenty vlády - 1999-12-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1999-12-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1336k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
     Usnesení č.1337k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1338k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.1339k návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
     Usnesení č.1340k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.1341k návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých dalších zákonů
     Usnesení č.1342 + Pk poslaneckému návrhu zákona o podnikových radách a delegátech zaměstnanců a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 453)
     Usnesení č.1343 + Pk poslaneckému návrhu zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech (sněmovní tisk č. 449)
     Usnesení č.1344 + Pk Senátnímu návrhu zákona o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989 (sněmovní tisk č. 450)
     Usnesení č.1345 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 451)
     Usnesení č.1346o nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
     Usnesení č.1347o nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
     Usnesení č.1348o nařízení vlády o pozastavení sankcí ve vztahu k Libyi
     Usnesení č.1349o nařízeních vlády k provedení zákona č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
     Usnesení č.1350 + 2Po Plánu legislativních prací vlády na rok 2000 a o aktualizovaném Výhledu legislativních prací vlády na léta 2001 a 2002
     Usnesení č.1351 + 2Po Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2000 a o výhledu na 2. pololetí 2000
     Usnesení č.1352o programech podpory malého a středního podnikání v České republice na rok 2000
     Usnesení č.1353k návrhu Regionálního programu podpory rozvoje vybraných hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
     Usnesení č.1354k Nově zahajovaným programům z Akčního programu k posílení konkurenceschopnosti průmyslu České republiky, navrhované k realizaci v roce 2000
     Usnesení č.1355 + Po schválení Závazných ukazatelů souhrnného rozpočtu a plánu činnosti na rok 2000 Správy úložišť radioaktivních odpadů
     Usnesení č.1356k Předpokládaným finančním výdajům na zřízení a počáteční provoz krajských úřadů
     Usnesení č.1357ke zřízení a provozování veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích
     Usnesení č.1358k informaci o dosavadním postupu privatizace Komerční banky, a.s.
     Usnesení č.1359 + 3Po převedení úkolů Komise vlády České republiky pro koordinaci opatření při radiační havárii (Vládní komise pro radiační havárie) na jiné orgány a o zrušení této komise
     Usnesení č.1360k řešení kursových dopadů spojených s financováním dodávek letounu L-159 v roce 1999
     Usnesení č.1361ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. listopadu do 30. listopadu 1999
     Usnesení č.1362k Informaci o stavu realizace Národního plánu zaměstnanosti za rok 1999
     Usnesení č.1363k Návrhu pilotního Sektorového operačního programu rozvoje lidských zdrojů v České republice
     Usnesení č.1364k Implementační strategii pro oblast zemědělství
     Usnesení č.1365k Informaci o průběhu poskytování dočasného útočiště na území České republiky občanům Svazové republiky Jugoslávie z provincie Kosovo do 31. prosince 1999
     Usnesení č.1366k Harmonogramu plnění krátkodobých priorit Přístupového partnerství Evropské unie s Českou republikou
     Usnesení č.1367o souhlasu se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci
     Usnesení č.1368k návrhu dodatku ke Smlouvě o záruce mezi Českou republikou a bankou Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt pro projekt modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
     Usnesení č.1369k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních
     Usnesení č.1370k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Egyptské arabské republice ve dnech 23. a 24. ledna 2000
     Usnesení č.1371 + 4Po změně a zrušení stanoveného stupně utajení u usnesení vlády České republiky (České socialistické republiky) přijatých vládou České republiky (České socialistické republiky) a ke změně a zrušení stanoveného stupně utajení u materiálů předložených k projednání vládě České republiky (České socialistické republiky), a to v období od 1. ledna 1970 do 31. října 1998
     Usnesení č.1372o zvýšení finanční garance, která se váže ke Smlouvě na úhradu ekologických škod uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky a Severočeským asanačním podnikem Mimoň, s.r.o.
     Usnesení č.1373k návrhu na předložení Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně) a dodatkového protokolu k této úmluvě Parlamentu České republiky
     Usnesení č.1374 + Pke stanovení hodnot bodu a výše úhrad zdravotní péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2000
     Usnesení č.1375o odvolání a jmenování zástupců státu ve Správní radě Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
     Usnesení č.1376k Informaci o aktuálním stavu připravenosti řešení problematiky tzv. počítačového roku 2000 (Y2K)