Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2293/06
Počet listů: 5
V Praze dne 18. října 2006
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 18. října 2006

(39. schůze)


Schůzi řídil předseda vlády.

1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


V l á d a v z a l a n a v ě d o m í ústní informace ministra zahraničních věcí o aktuální evropské problematice.2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti


č.j. 1553/06
V l á d a projednávání materiálu předloženého předsedou vlády a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu za účasti ředitele Národního bezpečnostního úřadu p ř e r u š i l a s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 25. října 2006 po předložení doplňujícího alternativního návrhu novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, podle zadání vlády.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.

Návrh nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného


č.j. 1512/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 1178.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

4.

Návrh poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách (sněmovní tisk č. 46)


č.j. 1408/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

usnesení č. 1179.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.

5.

Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu


č.j. 1537/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 1180.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.
6.

Postup ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátu hl. města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků


č.j. 1525/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 1181.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.

7.

Postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín přímo určenému subjektu


č.j. 1523/06
V l á d a projednávání materiálu předloženého ministrem financí p ř e r u š i l a s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 25. října 2006.


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.

8.

Návrh na odvolání generálního inspektora Drážní inspekce a na jmenování generálního inspektora Drážní inspekce


č.j. 1555/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 1182.


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.

9.

Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 05/39 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na rekonstrukci a dostavbu justičního areálu "Na Míčánkách"


č.j. 1450/06
V l á d a projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

usnesení č. 1183.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.
10.

Materiál ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/33 "Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor na základě "Prohlášení o společném záměru"


č.j. 1546/06
V l á d a projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 1184.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.11.

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství


č.j. 1531/06
V l á d a projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 1185.


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.12.

Návrh na obeslání Osmnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu


č.j. 1527/06
V l á d a projednala materiál předložený ministry životního prostředí a zahraničních věcí přijala

usnesení č. 1186.


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.
13.

Účast delegace ČR vedené prezidentem republiky V. Klausem na neformálním summitu EU v Lahti dne 20. října 2006


č.j. 1548/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 1187.


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.
14.

Návrhy na jmenování profesorů


č.j. 1532/06
V l á d a projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 1188.


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.

15.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Maštale, a to za účelem revitalizace rybníka Nový a rybníka Střední v k.ú Budislav u Litomyšle


č.j. 1545/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1189.


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.16.

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2006


č.j. 1560/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 1190.


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.
17.

Návrh na odvolání zástupce hlavního hygienika České republiky


č.j. 1562/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala

usnesení č. 1191.


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.
18.

Aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu


č.j. 1571/06
V l á d a projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 1192


s tím, že budou Aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu upraveny podle připomínky ministra zdravotnictví.

Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.
19.

Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Výstavba domova důchodců a komunitního centra v Ostravě – Mariánských horách a Hulvákách“ podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


č.j. 1572/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 1193.


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.
20.

Návrh na změnu Statutu Rady hospodářské a sociální dohody České republiky


č.j. 1587/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 1194.


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.

21.

Pracovní cesta prezidenta republiky do Maďarské republiky u příležitosti oslav 50. výročí maďarské revoluce ve dnech 22. - 23. října 2006


č.j. 1574/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 1195.


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.
22.

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011


č.j. 1592/06
V l á d a projednávání materiálu předloženého ministrem vnitra a informatiky p ř e r u š i l a s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 25. října 2006 po zapracování připomínek vlády.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.


* * *


Pro informaci:


1.

Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2005 (předložil guvernér České národní banky)


č.j. 1518/06


2.

Zpráva za období od 1. ledna do 30. června 2006 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva (předložil ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)


č.j. 1526/06

3.

Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2005 a 2006 (předložil vedoucí Úřadu vlády)


č.j. 1533/06

4.

Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 18. září 2006 (předložila ministryně zemědělství)


č.j. 1544/06


5.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 25. září 2006 (předložil ministr průmyslu a obchodu)


č.j. 1554/06


6.

Informace o průběhu setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny v Lánech ve dnech 15.-16. září 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 1549/06


7.

Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády M. Topolánkem, na summitu Asijsko-evropského dialogu v Helsinkách ve dnech 10. a 11. září 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 1551/06


8.

Informace o účasti ministra obrany České republiky na neformálním zasedání ministrů obrany členských zemí Evropské unie v Levi ve dnech 2.-3. října 2006 (předložil ministr obrany)


č.j. 1542/06


9.

Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy hlavy státu Kambodžského království krále Norodoma Sihamoniho v České republice ve dnech 18. - 24. září 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 1550/06
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.

Zapsal:JUDr. Richard Ulman